Dafne Vidanec (Zagreb, 1975) diplomirala je katoličku teologiju 1999. godine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Filozofiju je magistrirala 2007. godine na Fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu (današnji Fakultet filozofije i religijskih znanosti). Na istom fakultetu filozofiju je doktorirala 2011. godine tezom Čovjek i njegovo djelovanje u filozofiji Charlesa Taylora: hermeneutiziranje identiteta modernoga čovjeka.

Od 2007. do 2010. godine bila je zaposlena na Fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu (današnji Fakultet filozofije i religijskih znanosti). Od 2009. godine zaposlena je kao viši predavać na Veleučilištu Baltazar Krčelić.

Predmet njezinoga interesa je etika.

Vanjska poveznica:
Znanstvena bibliografija na CROSBI-u