Katica Knezović (?) diplomirala je agronomiju 1986. godine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, a 1995. godine katoličku teologiju na Katoličko bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Filozofiju je magistrirala 2000. godine na Fakultetu Družbe Isusove (današnji Fakultet filozofije i religijskih znanosti) a doktorirala 2007. godine na Katoličkom teološkom fakultetu Sveučilišta u Beču.

Od 2011. godine predaje na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu.

Predmeti njenog interesa su bioetika i filozofija odgoja.

Vanjska poveznica:
Službena osobna stranica na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu
Znanstvena bibliografija na CROSBI-u